Dvanásť krokov

Dvanásť krokov je základom programu AA k osobnému uzdraveniu sa z alkoholizmu. Nie sú to abstraktné teórie, sú založené na skúsenostiach, na pokusoch a omyloch členov AA. Popisujú postupy a činnosti, o ktorých veríme, že boli dôležité pre dosiahnutie triezvosti. Prijatie dvanástich krokov nie je v žiadnom zmysle slova povinné. Skúsenosti však ukazujú, že členovia, ktorí vynaložia úprimné úsilie v dodržiavaní týchto krokov a snažia sa ich aplikovať v každodennom živote, väčšinou získajú z AA ďaleko viac než tí členovia, ktorí s krokmi nepracujú. Je prakticky nemožné dodržiavať všetky kroky doslova a každý deň. Pre niekoho dvanásť krokov predstavuje prístup k životu. Mnohí z AA majú pocit, že kroky sú nevyhnutné na udržanie triezvosti.

1. krok:
Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom, naše životy sa stali neovládateľné.

2. krok:
Dospeli sme k viere, že Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.

3. krok:
Rozhodli sme sa, že odovzdáme svoju vôľu a svoj život do opatery Boha, tak ako ho my chápeme.

4. krok:
Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok:
Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.

6. krok:
Boli sme úplne pripravení nechať Boha odstrániť všetky naše charakterové chyby.

7. krok:
Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

8. krok:
Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.

9. krok:
Urobili sme nápravu vo všetkých prípadoch, kedy to bolo možné, okrem prípadov, kedy by im alebo iným naše konanie uškodilo.

10. krok:
Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme to priznali.

11. krok:
Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonalili svoj vedomý styk s Bohom, tak ako Ho my chápeme, a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

12. krok:
Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy v každej našej činnosti.