Dvanásť tradícií

Tradície sú odporučené princípy, ktoré zaisťujú prežitie a rast tisícov skupín tvoriacich spoločenstvo AA. Sú založené na skúsenostiach skupín z prvých rokov existencie AA. Tradície sú dôležité pre dlhoročných členov i pre tých, ktorí v AA iba začínajú. Vytvárajú predpoklady pre dobré fungovanie skupín.

1. tardícia:
Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty členov AA.

2. tardícia:
Pre dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.

3. tardícia:
Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť.

4. tardícia:
Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny AA alebo AA ako celok.

5. tardícia:
Každá skupina má len jeden cieľ – prinášať toto posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí.

6. tardícia:
Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k žiadnemu podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa.

7. tardícia:
Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.

8. tardícia:
AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.

9. tardícia:
AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.

10. tardícia:
AA nezaujíma stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Meno AA by nemalo byť nikdy zatiahnuté do verejných sporov.

11. tardícia:
Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu AA a nie na reklame. V rozhlase, televízii a tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.

12. tardícia:
Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadradenosť princípov nad osobnosťami.